Sint-Jozefparochie
Achterveld

De fotoserie en geschiedenis van de Sint-Jozefparochie is opgedeeld in vijf pagina’s.
Via het onderstaande menu is het eenvoudig navigeren naar de verschillende hoofdstukken.

5.1 FUSIE NAAR STINT LUCASPAROCHIE

Fusie naar Sint Lucasparochie

De St. Jozefgeloofsgemeenschap in Achterveld. Tot 2011 was de St. Jozefparochie gedurende meer dan 300 jaar een zelfstandige parochie. Echter vooral door de terugloop in het aantal voorgangers ( priesters en pastoraal werkers) en de algemene terugloop in deelname aan de kerk, heeft er binnen het aartsbisdom Utrecht in het begin van de 21e eeuw een groot fusieproces plaatsgevonden. Daar was ook de St. Jozefparochie in Achterveld onderdeel van. Van de destijds ongeveer 300 parochies is door fusie teruggegaan naar ruim 45 parochies. Zo maakt de St. Jozefkerk in Achterveld nu deel uit van de St. Lucasparochie, samen met Barneveld, Leusden, Hoevelaken, Putten, Nijkerk en Ermelo. Vandaar ook dat er nu gesproken wordt over de lokale St. Jozefgeloofsgemeenschap.

SINT JOZEFGELOOFSGEMEENSCHAP

Er is een centraal bestuur van de parochie en plaatselijk wordt de geloofsgemeenschap behartigd door een locatieraad. Het beleid van de locatieraad is er op gericht om een warme band te hebben, ja zelfs in het centrum te staan van de lokale dorpsgemeenschap. Dit door aan te sluiten bij behoeften en activiteiten in het dorp en ook door zelf activiteiten op te zetten waarbij de deuren letterlijk opengaan voor iedereen.

Voorbeelden daarvan zijn de exposities die jaarlijks georganiseerd worden en waarbij thema’s aan de orde komen die betrekking hebben op de historie van het dorp en omgeving, de cultuur en het maatschappelijk leven. Aan Achterveld verbonden beeldende kunstenaars krijgen de gelegenheid om te exposeren.

Een ander voorbeeld zijn de concerten die er plaatsvinden van de plaatselijke Harmonie met plaatselijke koren, maar ook worden musici en koren van elders uitgenodigd. Bijvoorbeeld uit Litouwen en Rusland. Ook de Kerstmusical van de school wordt hier opgevoerd en soms een activiteit van jongerengroepen. De St. Maartenviering is geleidelijk aan uitgegroeid tot een dorpsgebeuren.

Echter al deze ontwikkelingen kunnen niet uit de weg nemen dat de betrokkenheid bij de kerk voor haar kernactiviteiten, zoals in vele kerken, terugloopt. Van de ongeveer 1900 parochianen bezoekt maar een minderheid de wekelijkse kerkdiensten en de bezoekers die komen zijn meestal van rijpere leeftijd. Toch zien we ook hier de verbindende rol van de kerk bij bijzondere gebeurtenissen in het leven van de mensen, met name bij het overlijden van een dorpsgenoot. Vaak is dan de kerk wel helemaal gevuld. Ook andere bijzondere vieringen trekken extra bezoekers. Het blijft zoeken naar een positieve rol en aansluiting van de lokale geloofsgemeenschap bij het leven van de steeds individueler opererende mens. De kerk wil graag het christelijk gedachtengoed haar plaats laten behouden in de gemeenschap.

Positief is dat er zich veel mensen als vrijwilliger betrokken voelen bij de zorg rond het in stand houden van en het laten functioneren van de kerk. Een groep van rond de 200 mensen dragen daar hun steentje aan bij. Zelfs dorpsgenoten die niet tot de geloofsgemeenschap behoren! Er is een goede relatie en samenwerking met de protestantse gemeenschap van de Dorpskerk in De Glind waarmee jaarlijks ook gezamenlijk een aantal vieringen gehouden worden.

Meer informatie over de geloofsgemeenschap is te lezen op de website www.stjozefachterveld.nl

EINDE GESCHIEDENIS VAN DE SINT JOZEFPAROCIE - ACHTERVELD

BRONVERMELDING

RESEARCH BY : THEO M. DE HAAS

FOTOGRAFIE: JOZEFPAROCHIE/JANUS VISSER – ARCHIEF VAN DE HISTORISCHE KRING LEUSDEN – JAN VAN DIJK – NICO VAN LAAR / PETER HAK – ARIE LANGBROEK – FRANS VAN LOENEN – GERRIT TIJMENSEN – THEO M. DE HAAS

GERAADPLEEGDE LITERATUUR:

DE SINT JOSEPHKERK TE ACHTERVELD – AUTEUR PASTOOR G. VAN DE HURK

ACHTERVELD 1674-1940 – AUTEUR JOEP VAN BURGSTEDEN

ACHTERVELD ONTSTAAN EN GROEI – AUTEUR JOEP VAN BURGSTEDEN – UITGAVE HISTORISCHE KRING LEUSDEN

TEKSTEN KRUISWEGSTATIES EN GEBRANDSCHILDERDE RAMEN – JOEP VAN BURGSTEDEN

DE PAROCHIEEKERK VAN DE H.JOZEF TE ACHTERVELD – AUTEUR PASTOOR W. JANSEN

ARTIKELEN VAN DE HAND VAN PASTOR B. STURKENBOOM

VAN AKKERLAND TOT BOERDERIJ TOT GESTICHT TOT HUIZE SINT JOSEPH ACHTERVELD – AUTEUR J.M. SCHOUTEN

1892 – DE GESTICHTSBOERDERIJ – 1990 – AUTEUR J.M. SCHOUTEN

EEN MONUMENT VOOR DE TOEKOMST – AUTEUR ANNELIES VAN BARENDRECHT – UITGAVE JOZEFPAROCHIE

HET ORGEL EN ZIJN MEESTERS – AUTEUR PRICK VAN WELY

WIKIPEDIA – KAZUIFELS

DE GESCHIEDENIS VAN EEN ORGEL – AUTEUR THEO M. DE HAAS

DEEL 5 – ARTIKEL LUCAS PAROCHIE – AUTEUR GERRIT TIJMENSEN

DIVERSE KRANTENARTIKELEN

DANK IS VERSCHULDIGD AAN: LOKATIERAAD VAN DE SINT JOZEFGELOOFSGEMEENSCHAP EN JOEP VAN BURGSTEDEN VOOR TEKSTBIJDRAGE EN REDIGEREN

GEPROBEERD IS ALLE RECHTEN TE ACHTERHALEN , WANNEER U MEENT RECHTEN AAN DEZE WEBPAGINA’S TE ONTLENEN KUNT U DIT MELDEN AAN HISTORISCHE KRING LEUSDEN

Historische Kring Leusden

© – NIETS VAN DEZE PAGINA MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD ZONDER TOESTEMMING VAN DE HISTORISCHE KRING LEUSDEN