Historische Kring Leusden

Achterveld - Hamersveld - Leusbroek - Stoutenburg

Onze vereniging heeft de culturele ANBI-status

Naast uw lidmaatschap kunt u de Historische Kring Leusden ook ondersteunen met een extra donatie. U kunt een donatie doen voor een specifiek doel of een algemene donatie. De Historische Kring Leusden heeft een culturele ANBI-status. Een ANBI is een “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Dat houdt in dat donateurs voor belastingvoordelen in aanmerking kunnen komen.

Belastingvoordeel

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte. Zie www.belastingdienst.nl voor de voorwaarden.

Danks zij de ANBI-status ontvangt de Historische Kring Leusden alle bedragen uit schenkingen belastingvrij. Het volledige bedrag dat u ter beschikking stelt komt dus ten goede aan de Historische Kring Leusden.

Beloningsbeleid

De Historische Kring Leusden tracht haar doelstellingen en het daarop te verwezelijken beleidsplan te verwezelijken met vrijwilligers en de vereniging heeft geen winstoogmerk. Bestuursleden ontvangen uitsluitend een vergoeding voor ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten. Vergoedingen, anders dan voor aantoonbaar gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging, worden niet verstrekt.

Het RSIN nummer van de Vereniging is: 803407828