Historische Kring Leusden

Achterveld - Hamersveld - Leusbroek - Stoutenburg

BELEIDSPLAN HISTORISCHE KRING LEUSDEN 2020-2025
versie 2020

logo-hkl

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Historische Kring Leusden. Dit beleidsplan is bedoeld voor de periode 2020-2025 en bestemd voor personen en instanties die in de vereniging zijn geïnteresseerd. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van historisch besef betreffende de gemeente Leusden. Haar werkgebied omvat het grondgebied van de gemeente Leusden door de eeuwen heen.

De vereniging tracht volgens art. 3 van de Statuten haar doel te verwezenlijken door:
 1. Het opsporen, onderzoeken en registreren van de historie van Leusden d.m.v.:
  1. Bronnenonderzoek
  2. Verzamelen van voorwerpen van geschiedkundige waarde
  3. Streven naar behoud van monumenten in de ruimste zin van het woord
  4. Vastleggen van belangrijke gebeurtenissen
  5. Samenwerken met instellingen en verenigingen, die relevant zijn voor onze doelstellingen

 2. De historie van Leusden onder de aandacht brengen d.m.v.:
  1. Uitgeven van een verenigingsorgaan
  2. Organiseren van educatieve activiteiten
  3. Doen en bevorderen van publicaties
 

In dit beleidsplan wordt aangegeven hoe bovenstaande doelen kunnen worden gerealiseerd:

 1. Het opsporen, onderzoeken en registreren van de historie van Leusden d.m.v.
  1. Bronnenonderzoek
  2. Het bestuur stimuleert historisch onderzoek door leden. Hiertoe wordt samenwerking in bestaande en nieuwe werkgroepen en publicatie van onderzoeksresultaten in “Leusden Toen” bevorderd. Het bestuur stelt naar aanleiding van actuele ontwikkelingen werkgroepen in voor onderzoek naar historische achtergronden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inbreng van leden van de werkgroepen van het project Boeren, Burgers en Buitenlui uit de vorige beleidsperiode.

  3. Verzamelen van voorwerpen van geschiedkundige waarde
  4. Het beleid is erop gericht om voorwerpen, beeldmateriaal, boeken, e.d. te verzamelen, die specifiek in Leusden werden gebruikt of daarop betrekking hebben en dus van belang zijn voor de Leusdense historie. Er worden geen voorwerpen verzameld die nog zonder veel moeite overal te krijgen zijn. De aangeboden en verkregen zaken worden op een inventarisatielijst en in het programma Adlib bijgehouden en bewaard. De voorwerpen worden tentoongesteld in exposities van de HKL of eventueel in bruikleen gegeven voor relevante exposities van derden.

  5. Streven naar behoud van monumenten in de ruimste zin van het woord
  6. De Historische Kring Leusden spant zich in voor het behoud van monumenten in de ruimste zin van het woord. Daartoe heeft een lid van de Historische Kring Leusden zitting in het ruimtelijk kwaliteitsteam. Het bestuur onderneemt indien nodig, in overleg met dit team en of andere relevante partijen, actie naar de betreffende instantie(s) voor behoud van de monumenten.

  7. Vastleggen van belangrijke gebeurtenissen
  8. Foto’s, video’s en documenten die ingrijpende ontwikkelingen in de gemeente Leusden in beeld brengen worden verzameld en gearchiveerd. Het bestuur streeft er naar het archief te digitaliseren en toegankelijk te maken voor haar leden. De collectie van de HKL wordt gedigitaliseerd en door opname in het programma Adlib bewaard. Het programma Adlib is toegankelijk voor leden tijdens de openingsuren van het documentatiecentrum.

  9. Samenwerken met instellingen en verenigingen die relevant zijn voor onze doelstellingen
  10. Om haar doelstellingen te bereiken werkt de Historische Kring Leusden samen met: de gemeente Leusden, Archief Eemland, Bibliotheek Eemland en Landschap Erfgoed Utrecht. Op ad hoc basis zal, indien nodig, ook met andere relevante instellingen zoals historische verenigingen worden samengewerkt.

    
 2. De historie onder de aandacht brengen van de inwoners van Leusden d.m.v.
  1. Het uitgeven van een verenigingsblad
  2. De uitgave van het verenigingsblad: “Leusden Toen”, verzorgd door de redactie. Het is wenselijk dat een vertegenwoordiger van de redactie zitting heeft in het bestuur. Het tijdschrift komt viermaal per jaar uit en wordt verspreid onder de leden. In het tijdschrift worden artikelen en/of foto’s gepubliceerd m.b.t. de historie van de gemeente Leusden in de ruimste zin van het woord.

  3. Het organiseren van educatieve activiteiten
   • Elk jaar wordt rond 3 februari een herdenking georganiseerd bij het monument van de in 1943 neergestorte Stirling R9197.
   • De vereniging beheert en onderhoudt een documentatiecentrum waarin boeken en geschriften van historische waarde of met historische gegevens worden opgenomen. Deze boeken en geschriften liggen voor iedereen ter inzage op de eerste en derde vrijdagavond van de maand. Aan leden van de Historische Kring Leusden worden ook boeken uitgeleend. Het documentatiecentrum van de Historische Kring Leusden is gevestigd in de locatie Leusden Centrum van de Bibliotheken Eemland.
   • Tweemaal per jaar, in het voor- en najaar, wordt er een lezing georganiseerd. De lezingen zullen gaan over de locale of regionale historie in de ruimste zin van het woord. In bijzondere gevallen zal worden samengewerkt met andere instellingen of verenigingen. Het streven is dat de lezingen afwisselend worden gehouden in de drie kernen van de gemeente Leusden zijnde: Leusden- Centrum, Leusden-Zuid en Achterveld.
   • Twee tot drie keer per jaar wordt in samenwerking met Bibliotheek Eemland in de middaguren een Historisch Kijkcafé gehouden waar historische foto’s worden vertoond en toegelicht.
   • Tweemaal per jaar, in het voor- en najaar, wordt er een lezing georganiseerd. De lezingen zullen gaan over de lokale of regionale historie in de ruimste zin van het woord. In bijzondere gevallen zal worden samengewerkt met andere instellingen of verenigingen. Het streven is dat de lezingen afwisselend worden gehouden in de historische kernen van de gemeente Leusden zijnde: Leusden- Centrum, Leusden-Zuid en Achterveld.
   • Minimaal eens per twee jaar wordt voor leden van de Historische Kring Leusden een excursie georganiseerd die een zekere samenhang heeft met de lokale of regionale historie.
   • Actieve leden worden eens per twee jaar uitgenodigd voor een activiteit of bijeenkomst.
   • In de vitrines in de bibliotheek, Antares en Groot-Zandbrink worden regelmatig exposities ingericht met zaken die, indien mogelijk, betrekking hebben op een dan in de gemeente actueel historisch onderwerp.
   • Aan scholen, de gemeente Leusden en andere personen en organisaties wordt informatie gegeven over het ontstaan en de historie van de gemeente Leusden in de breedste zin van het woord. Hiervoor kan een vergoeding worden gevraagd als het om commerciële verzoeken gaat.
   • Indien binnen de gemeente Leusden een Open Monumentendag wordt georganiseerd, zal de HKL hieraan medewerking verlenen.
   • De website geeft algemene informatie over de Historische Kring Leusden en haar activiteiten en daarnaast over de historie van Leusden. Via Twitter en website is er aandacht voor actuele situaties m.b.t. de historie.

  4. Het bevorderen van publicaties

   Een leescommissie zal het schrijven en uitgeven van boeken over de historie van Leusden trachten te bevorderen en te begeleiden. Deze commissie adviseert het bestuur over het uitgeven van boeken. Het bestuurt financiert de uitgaven uit een fonds en zal daartoe voldoende middelen aanhouden. De opbrengsten van een boek worden met het fonds verrekend.

 3. Slot
 4. Dit beleidsplan wordt eenmaal per jaar geëvalueerd. De viering van het 40-jarig jubileum in 2025 zal daarbij aandacht krijgen.