HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Historische Kring Leusden – vastgesteld 28 maart 2023

Lidmaatschap

Artikel 1.

1.1 Door het aanvaarden van het lidmaatschap van de vereniging wordt men geacht zich te onderwerpen aan de bepalingen, vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

1.2 Ieder lid krijgt bij aanmelding een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 2.

2.1 De leden betalen het contributiebedrag zoals dat overeenkomstig artikel 8 van de statuten door de algemene vergadering is vastgesteld.

Artikel 3.

3.1. Het door de leden verschuldigde contributiebedrag wordt overeenkomstig artikel 8 van de statuten door de algemene vergadering vastgesteld en blijft onveranderd tot de algemene vergadering het bedrag wijzigt.

3.2. In het eerste kwartaal van het lopende jaar moeten de verschuldigde gelden worden voldaan. Nieuw toegetreden leden dienen hun contributie te betalen uiterlijk binnen de maand volgende op die, waarin hun toetreding plaatsvond.

Bestuur

Artikel 4.

4.1. De procedure van aftreding van de bestuursleden is geregeld in artikel 11 van de Statuten.
4.2 De penningmeester is zelfstandig bevoegd voor alle uitgaven tot 5.000 euro binnen de begroting en voor uitgaven vanaf 5.000 euro of buiten de begroting dient instemming van minimaal 3 bestuursleden aanwezig te zijn.

Dagelijks Bestuur

Artikel 5.

5.1. De taken van de leden van het Dagelijks Bestuur zijn omschreven in artikel 10 van de statuten.

Jaarvergadering

Artikel 6.

6.1. In de jaarvergadering: Zal door het bestuur verslag worden uitgebracht over zijn werkzaamheden en die van de commissies, over de geldmiddelen van de vereniging en over de activiteiten van het afgelopen jaar, waarna de kascommissie, bedoeld in het volgend artikel, verslag uitbrengt over het door haar ingestelde onderzoek.

6.2. Zal de verkiezing van bestuursleden en de leden van de kascommissie plaatsvinden.

6.3. Zullen de balans en de rekening van baten en lasten over het afgelopen jaar worden
goedgekeurd en vastgesteld. Deze goedkeuring strekt tot décharge van de penningmeester door het bestuur, behoudens frauduleuze handelingen en tot décharge van het bestuur door de ledenvergadering.

6.4. Zal de door de penningmeester ingediende begroting voor het lopende kalenderjaar worden vastgesteld.

6.5. Zal de goedkeuring worden gevraagd voor alle zaken, waarvoor deze vereist is.

Kascommissie

Artikel 7.

7.1. In de in het vorige artikel genoemde vergadering wordt een kascommissie van tenminste twee
leden benoemd tot het onderzoek van de boeken en bescheiden van de penningmeester; bestuursleden kunnen geen zitting hebben in de kascommissie. Elk jaar treedt tenminste één lid van de kascommissie af. Herverkiezing is alleen mogelijk indien het betreffende lid niet langer dan twee achtereenvolgende jaren in de kascommissie zitting heeft gehad.

Stemcommissie

Artikel 8.

8.1. Voor de stemopneming bij schriftelijke stemming, bedoeld in art 14 lid 6 van de Statuten, wordt door het bestuur een stemcommissie benoemd, bestaande uit drie leden, niet zijnde bestuursleden.

Commissies

Artikel 9.

9.1 Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak, onder behoud van eigen
verantwoordelijkheid, doen bijstaan door een of meerdere adviserende of uitvoerende
commissies dan wel een (deel)taak delegeren aan een of meer leden.

9.2 Behoudens de in art 7 genoemde commissie stelt het bestuur commissies in, benoemt haar leden, geeft een taakomschrijving en stelt, indien noodzakelijk, een budget vast. Tevens wordt een bestuurslid belast met de communicatie tussen bestuur en commissie. In het eerstvolgende verenigingsblad wordt van de instelling van een commissie mededeling gedaan.

9.3 Het lidmaatschap van het bestuur is verenigbaar met dat van een commissie met uitzondering van het lidmaatschap van de kascommissie en de stemcommissie.

9.4 Een lid kan in meerdere commissies tegelijk deelnemen.

9.5 De taak, werkwijze en verdere inrichting van een commissie kunnen bij afzonderlijk reglement worden geregeld.

9.6 Binnen de commissies worden functies in onderling overleg verdeeld.

9.7
Een commissie wordt ontbonden en een delegatie ingetrokken, zodra de omschreven taak naar het oordeel van het bestuur is uitgevoerd.

Commissies

Artikel 10.

10.1 Het bestuur besluit of een commissie haar eigen budget beheert. Indien een commissie haar eigen budget beheert, dan stelt zij jaarlijks een begroting op en legt zij rekening en verantwoording af aan het bestuur.

Artikel 11.

11.1 Een commissie kan zich in haar werkzaamheden laten ondersteunen door werkgroepen en/of externe deskundigen.

11.2 Een commissie kan zelfstandig activiteiten organiseren en contacten leggen met personen of instanties over zaken de commissie betreffende, voor zover de daaraan verbonden kosten bestreden kunnen worden binnen het daarvoor gestelde bedrag dat in de goedgekeurde begroting van het lopende verenigingsjaar uit de kas van de vereniging ter vrije beschikking van de commissie is gesteld.

11.3 Wanneer een commissie een project wil uitvoeren, waaraan kosten zijn verbonden die niet uit het ter vrije beschikking staande bedrag bestreden kunnen worden, zal zij aan het bestuur van de vereniging een opgave van de begrote kosten van dat project, met toelichting, voorleggen. Het bestuur zal vervolgens beslissen of en onder welke voorwaarden het eerder toegekende budget alsnog kan worden verhoogd.

11.4 Onverminderd het vorenstaande kan een commissie geen verbintenis aangaan ten laste van de vereniging, tenzij zij hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk is gemachtigd bij besluit van het bestuur van de vereniging.

Artikel 12.

12.1 Indien de meerderheid van de leden van een commissie een vergadering wenst van het bestuur van de vereniging en de commissie, zal het bestuur aan zodanig verzoek voldoen binnen zes weken na de aanvraag daartoe.

Verenigingsblad

Artikel 13.
13.1 De vereniging geeft zo mogelijk minstens éénmaal per kwartaal een blad uit waarin mededeling zal worden gedaan van alle onderwerpen welke de vereniging betreffen en artikelen over zaken welke tot het werkterrein van de vereniging behoren.

Artikel 14.

14.1 Leden en ereleden ontvangen het verenigingsblad gratis.

Artikel 15.

15.1 Het verenigingsblad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het bestuur, dat onder behoud van eigen verantwoordelijkheid een redactie kan instellen en opheffen.

Artikel 16.

16.1. De leden van de redactie worden benoemd door het bestuur, hetwelk hen ook van hun functie kan ontheffen.

16.2.
De redactie draagt zorg voor het aanbod van kopij en toetst de inhoud hiervan aan de hand van door het bestuur vastgestelde richtlijnen

16.3. De redactie draagt zorg voor de vormgeving, uitvoering en verzending van het verenigingsblad volgens door het bestuur opgemaakte richtlijnen.

16.4. Binnen de redactie worden de functies in onderling overleg verdeeld.

Artikel 17.

17.1. Publicaties door of vanwege de werkgroepen en commissies geschieden uitsluitend in het verenigingsblad. Het bestuur kan van het voorgaande ontheffing verlenen.

17.2. Bij weigering van een artikel, door de redactie, is beroep mogelijk bij het bestuur.

Archieven en verzamelingen

Artikel 18.

18.1 Alle archieven en verzamelingen die zijn gevormd of bijeengebracht door of namens het bestuur van de vereniging zijn eigendom van de vereniging, voor zover de eigendom daarvan, ingevolge de wet of andere hoofde, niet toebehoort aan derden.

Artikel 19.

19.1 De verantwoordelijkheid voor het beheer van de archieven en verzamelingen berust bij het bestuur dat, onverlet zijn verantwoordelijkheid, het feitelijke beheer kan delegeren aan één of meer speciaal daarvoor door hem te benoemen functionarissen.

Artikel 20.

20.1 Het bestuur kan regels stellen inzake raadpleging en uitlening van archieven en verzamelingen.

Artikel 21.

21.1 De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur besluiten om archieven en verzamelingen onder te brengen bij met name genoemde instellingen, onder duidelijk omschreven voorwaarden.

Deelname in andere instellingen

Artikel 22.

22.1. Op grond van samenwerking als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder h. van de statuten, kunnen leden van de vereniging worden afgevaardigd in de besturen van andere instellingen, verenigingen of stichtingen.

22.2.
Afvaardiging van vertegenwoordigers van de vereniging in besturen van andere instellingen, verenigingen of stichtingen geschiedt bij besluit van het bestuur.

22.3. De vertegenwoordigers als onder 2. bedoeld, leggen verantwoording af van hun activiteiten in die functie aan het bestuur.

22.4. De algemene vergadering kan te allen tijde de afvaardiging intrekken onder opgave van redenen.

22.5. Indien in de statuten en/of reglementen van de betreffende instelling, stichting of vereniging, de vertegenwoordiging namens de vereniging in het bestuur daarvan is geregeld, behoeven deze statuten en/of reglementen alsmede de wijziging hiervan de goedkeuring van het bestuur voor zover betrekking hebbende op deze vertegenwoordiging.

Algemeen

Artikel 23.

23.1 Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan slechts plaatsvinden op voorstel van het bestuur of 20 leden in een algemene vergadering van de vereniging met twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. In de oproep voor deze vergadering moeten de gemotiveerde voorstellen tot wijziging zijn opgenomen.

24.1 In alle gevallen, waarin de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur en overigens de algemene vergadering van de vereniging.

Aldus gewijzigd en vastgesteld in de algemene vergadering van de “Historische Kring Leusden” gehouden op 28 maart 2023 te Leusden.

HKL