Ledenvergadering 26 maart 2024

ledenvergadering 2023

Ledenvergadering op dinsdagavond 26 maart 2024

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering in de Openbare Bibliotheek, Hamersveldseweg 77, in Leusden Centrum. Aanvang 20.00 uur.

(Ingang op de Hamershof; de deur wordt na 20.00 uur afgesloten)

AGENDA

 1. Opening, mededelingen door de voorzitter
 2. Notulen van de ledenvergadering van 28 maart 2023.
  U ontvangt deze per email*
 3. Jaarverslag over 2023 – gepubliceerd in Leusden Toen, 2024 afl. 1
 4. Financieel verslag 2023.
  Financiële stukken kunnen vanaf 19 maart worden opgevraagd bij de penningmeester@historieleusden.nl
 5. Verslag door de kascommissie dhr. B. de Jonge en mevr. R. Kloosterman
 6. Benoeming kascommissie, dhr. B. de Jonge is aftredend
 7. Begroting 2024
  U kunt zowel de stukken als de begroting opvragen na 19 maart bij penningmeester@historieleusden.nl *
 8. Bestuursverkiezing:
  Mevr. L. van Burgsteden is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar
  Mevr. J. Blom is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar
  Dhr. W. van Nimwegen is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar
  Voor de vacatures stelt het bestuur voor mevr. P. Bonekamp, mevr. A. Geutjes en dhr. J. Spijkerman te benoemen.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

PAUZE

Na de pauze presenteert de heer Krijn van Otterloo foto’s uit de HKL collectie.
Geïnspireerd door Ede Staal koos hij als motto ‘Een rondje Hogeland en Gelderse Vallei, twee landstreken, dezelfde schoonheid?’

Wij zien u graag tijdens onze ledenbijeenkomst. 

Heleen Wijnands (secretaris)

Briefhoofd HKL zw