Historische Kring Leusden

Achterveld - Hamersveld - Leusbroek - Stoutenburg

Wijken in Leusden: Akkerhoeve

luchtfoto-akkerhoeve
Luchtfoto van de wijk Akkerhoeve - Foto: archief HKL

Inleiding

De historische kring heeft een aantal werkgroepen. De leden van de werkgroepen werken aan het project “Boeren, Burgers en Buitenlui”. Het deelproject “Burgers” onderzoekt de na-oorlogse ontwikkeling van Leusden. In Leusden Toen van november 2016 is het geschiedenisverhaal over de wijk “Akkerhoeve” gepubliceerd. De foto’s zijn afkomstig uit het archief van HKL (o.a. Beeldbank Hamersveld-Leusden).

Ontstaan van de wijknaam “Akkerhoeve”

De naam van de wijk “Akkerhoeve” is ontleend aan de voormalige boerderij “Akkerhoeve”, gelegen aan de Hamersveldseweg 69 in Leusden. De fraaie villa is in 1920 gebouwd in opdracht van Herman de Jong als rentenierswoning voor eigen bewoning. De volgende eigenaar was dhr. Herder sr. Hij en zijn zoon, Coen P. Herder jr., hebben er jarenlang een gemengd boerenbedrijf uitgeoefend. Dhr. Herder sr. werkt ook als kassier voor de toenmalige Utrechtse Raiffeissenbank. Hij ontvangt zijn klanten aan huis.

Het perceel beslaat aanvankelijk 6 ha. Voor de aanleg van de Noorderinslag en de ontwikkeling en bouw van de wijken “Akkerhoeve” en “Noordwijck“ wordt door de familie Herder ruim 5 ha. grond afgestaan.

boerderij-akkerhoeve
Luchtfoto van de wijk Akkerhoeve - Foto: archief HKL

Expansiedrift van de gemeente Leusden

De gemeente Leusden verlegt in 1969 de gemeentelijke grens door de samenvoeging met Stoutenburg. Vanaf dat moment raakt de uitbreiding van de gemeente Leusden in een stroomversnelling. In de gemeenteraad worden uitbreidingsplannen aangenomen. Het aantal inwoners van de gemeente zou door deze uitbreidingsplannen fors toenemen.

In eerste instantie worden 3000 woningen “uit de grond gestampt” in zes verschillende wijken. In augustus 1977 wordt met de bouw van de laatste twee wijken van de tweede fase gestart: “Akkerhoeve en Noordwijck”.

Vanaf 1976 wordt, na de goedkeuring van het bestemmingsplan, de grond bouwrijp gemaakt. Het bestaande onverharde veldpad de Smoussesteeg (zijpad van de Hamersveldseweg dat begint schuin tegenover pand met huisnummer 78) wordt verbreed en gebruikt als ontsluitingsweg. Later wordt het pad geasfalteerd en krijgt deze belangrijke fietsverbinding tussen verschillende wijken de naam Cohensteeg. (De koopman en bankier Benjamin Cohen bezit eind 18de eeuw als koopman veel grond in Hamersveld. Deze akkers worden gebruikt als tabaksplantages).

Test image

wijk Akkerhoeve in aanbouw – Foto: archief HKL

Straatnamen

De commissie naamgeving komt bijeen om in een openbare vergadering te praten over de naamgeving van de straten in de nieuwe wijken “Akkerhoeve” en ”Noordwijck”. In augustus 1977 wordt besloten dat de straten in de wijk “Akkerhoeve” naar dieren worden vernoemd.

Hertenhoeve-Reehoeve-Lamshoeve-Beverhoeve-Marterhoeve-Valkenhoeve-Uilenhoeve-Fazantenhoeve-Pauwenhoeve-Kwartelhoeve-Patrijzenhoeve. Als reservenamen worden Vossenhoeve-Wezelhoeve-Hermelijnhoeve-Egelhoeve en Hazenhoeve vastgelegd.

Uitvoering deelplannen

Men wil spoedig starten met de realisatie van deelplannen. In juni 1976 sluit de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en de Woningstichting Centraal Nederland voor het realiseren van 240 premiekoopwoningen in beide wijken. Met de Woningstichting Leusden onderhandelt de gemeente nog over een dergelijke samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van 325 woningwetwoningen.

Op 25 en 26 november 1976 konden woningzoekenden met belangstelling voor een woningwetwoning in “Akkerhoeve” of “Noordwijck”, aan de hand van een enquêteformulier hun woonwensen kenbaar maken. Veel mensen tonen hun belangstelling. Aan animo geen gebrek want op enig moment is de lijst met woningzoekenden gegroeid tot 1058.

De start van de bouw verloopt geheel volgens plan. In afwachting van een nieuw winkelcentrum (“De Hamershof”) worden tijdelijk noodwinkels aan de Torenakkerweg gevestigd (achter toenmalige bejaardentehuis ’t Hamersveld). Naar verwachting worden de eerste woningen in beide wijken omstreeks februari, maart 1978 opgeleverd.

Test image

wijk Akkerhoeve in aanbouw – Foto: archief HKL

Begin 1978 wordt overeenstemming bereikt over het plaatsen van nieuwe verkeerslichten op de kruispunten Middenweg-Noorderinslag en op het nog aan te leggen kruispunt Centrumweg ( nu Burgemeester van der Postlaan) en Noorderinslag. Centrumweg en Noorderinslag “omarmen” de woonwijk maar zijn ook belangrijke ontsluitingswegen.

Wijkvereniging

De gefaseerde oplevering van de wijken stemt tot tevredenheid. De eerste wijkvereniging van wijk “Akkerhoeve” houdt 5 april 1979 haar eerste algemene ledenvergadering in het voormalige Ros Beyaart. Deze wijkvereniging van huiseigenaren (in 1977 opgericht) behartigt de belangen van alle kopers van een Bouwfondswoning.

Uit verslaglegging blijkt welke onderwerpen in de vergaderingen worden besproken.

Uit het verslag van oktober 1981: “Sinds 1979 was in Leusden De Vrouwen Advies Commissie (VAC) werkzaam, die zich onder andere bezighield met het beoordelen van woningbouwprojecten, in de eigen woonplaats. Een onderdeel van haar werk was het uitvoeren van woongeriefonderzoeken, nadat de woningen plusminus 2 jaren bewoond waren. De vragen betroffen de woonervaring met de woning maar ook speelde de woonomgeving een rol, zoals het groen, de straataanduiding, de veiligheid, bereikbaarheid etc.”

Op initiatief van de gemeente wordt een definitieve wijkvereniging gevormd uit nieuwe bewoners om de communicatie tussen bewoners onderling en met instanties te optimaliseren. Aangedragen verbeterpunten door bewoners kunnen nu voortvarend worden besproken en waar mogelijk uitgevoerd.

“De Wijkbrug”, gemaakt door huidig redactielid Frank Otter, een wijkorgaan voor de wijken “Akkerhoeve”,” Noordwijck” en “Langenbeek” verschijnt vanaf 2003 2 á 3 keer per jaar. Het wijkplatform behartigt de belangen van de wijkbewoners, onderhoudt voor en namens hen contact met de gemeente met bevredigende resultaten!

Wijkschouw in 2008

Bij de gemeente worden 40 verbeterpunten gemeld. Toenmalig wethouder Salverda en enkele vakdeskundigen doen mee aan de wijkschouw. Een deel van de “pijnpunten” kan meteen worden afgehandeld en een ander deel wordt later beoordeeld door betrokken ambtenaren. Al met al heeft een groot aantal verzoeken geleid tot concrete verbeteringen.

Door de digitale ontwikkelingen wordt het Wijkplatform overbodig en verloopt de communicatie via een website.

In onze wijk “Akkerhoeve” is het heel prettig vertoeven. Een rustige en groene wijk, als woonplek van harte aan te bevelen! Ondanks een toename van het wagenpark geen of nauwelijks parkeeroverlast.

Auteur: Rob van Asten

Bronvermelding : Leusden Toen – jaargang 32 – nr.4 – 2016© – NIETS VAN DEZE PAGINA MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD ZONDER TOESTEMMING VAN DE HISTORISCHE KRING LEUSDEN