Historische Kring Leusden

Achterveld - Hamersveld - Leusbroek - Stoutenburg

De Historische Kring Leusden is een vereniging en werd op 24 april 1985 opgericht.

INITIATIEF
Het initiatief voor de oprichting van de Historische Kring Leusden (afgekort HKL) werd genomen door mevrouw A.E. Lakeman-Blom en de heren R. Polak, A. Medema en W.A. van de Wetering. Zij vormden het eerste bestuur van de HKL onder voorzitterschap van de heer R. Polak. De heer Polak is thans erelid van de HKL, en vanaf 12 maart 2013 weer voorzitter. logo HKL
STATUTEN
De statuten van de vereniging werden op 7 juni 1985 ten kantore van notaris P.F.M. Buters in Leusden door de initiatiefnemers vastgesteld en goedgekeurd. In deze statuten is bepaald dat de Historische Kring Leusden ten doel heeft het bevorderen van historisch besef betreffende de gemeente Leusden dat wil zeggen het bekend zijn of worden met de geschiedenis van Achterveld, Leusden en Stoutenburg. Het werkterrein van de Historische Kring Leusden omvat dus het gehele grondgebied van de gemeente Leusden. In de statuten is ook verwoord op welke wijze de Historische Kring Leusden haar doel kan bereiken. Dit kan geschieden onder meer door:
  • Opsporing, registratie en onderzoek van bronnen en literatuur. Een aantal leden van de Historische Kring Leusden houdt zich hier voortdurend mee bezig. Regelmatig worden door hen archieven en bibliotheken bezocht.
  • Het verzamelen van voorwerpen van geschiedkundige waarden. Door de jaren heen heeft de Historische Kring Leusden een behoorlijk aantal historische voorwerpen verzameld. Zo ook beschikt de Historische Kring Leusden over vele foto’s van de gemeente Leusden al of niet voorzien van een beschrijving.
  • Het streven naar behoud van monumenten. Een afgevaardigde van de Historische Kring Leusden heeft zitting in het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit Leusden.
  • Het vastleggen van belangrijke gebeurtenissen in de gemeente Leusden. Dit geschiedt onder andere door het bijhouden van een knipselkrant.
  • Het uitgeven van een verenigingsblad. De Historische Kring Leusden geeft 4-maal per jaar een eigen verenigingsblad uit met de toepasselijke naam “Leusden Toen”.
  • Het organiseren van educatieve activiteiten. De Historische Kring Leusden verzorgd regelmatig tentoonstellingen. Jaarlijks wordt er een 3-tal lezingen gehouden en eens per 2 jaar wordt er voor de leden een excursie georganiseerd. Voorts worden er op verzoek op scholen lessen in de geschiedenis van Leusden verzorgd.
  • Het doen en het bevorderen van publicaties. De Historische Kring Leusden beschikt over een “Fonds Publicaties Geschiedenis Leusden”.  Hieruit worden onkosten gemaakt door schrijvers van publicaties en het uitgeven van deze publicaties bekostigd. Voor de praktische uitvoering wordt zorg gedragen door een commissie bestaande uit een historicus, een litterator.
  • Samenwerking met instellingen, stichtingen en verenigingen. Zowel binnen als buiten de gemeente Leusden. die een soortgelijk doel nastreven. Binnen de gemeente Leusden is vooral bekend de tweejaarlijkse Monumentendag, waarbij de Gemeente en de Historische Kring Leusden nauw samenwerken aan de invullingen van deze dagen. Buiten de gemeente Leusden wordt vooral samengewerkt met de Historische Verenigingen van de naburige gemeenten.
LEDEN
De Historische Kring Leusden wordt gevormd door gewone leden, ereleden en donateurs. Gewone leden worden omschreven als natuurlijke personen die, zich schriftelijk hebben aangemeld bij het bestuur, Ereleden zijn natuurlijke personen die vanwege hun buitengewone diensten door de algemene vergadering als zodanig zij benoemd. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse minimumbijdrage. Leden, ereleden en donateurs kunnen zowel woonachtig zijn binnen de gemeente Leusden als daarbuiten.
FINANCIËN
De financiële middelen van deHistorische Kring Leusden bestaan uit onder meer contributies, bijdragen van de donateurs, subsidies en andere baten. De gemeente Leusden verstrekt Historische Kring Leusden een jaarlijkse subsidie.
BESTUUR
Het bestuur, bestaande uit een oneven aantal van tenminste 5 personen ouder dan 18 jaar, is belast met het besturen van de Historische Kring Leusden. Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. Dit geldt ook voor de functie van voorzitter. De overige bestuursfuncties worden door het bestuur zelf verdeeld.
LEDENVERGADERING
Ieder jaar wordt er vóór de maand juli een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt rekening en verantwoording geeft van zijn gevoerd beleid. Tot deze algemene ledenvergadering hebben de gewone leden, de ereleden en de donateurs toegang. De algemene vergadering kan door middel van huishoudelijk reglement nadere regels geven over alle onderwerpen waarvan de vergadering vindt dat deze geregeld moeten worden. Tenslotte kan hier gemeld worden dat het bestuur bevoegd is werkgroepen en commissies in te stellen. De taken en werkzaamheden van deze werkgroepen en commissies moeten wel in overeenstemming zijn met de doelstelling van de Historische Kring Leusden. Aan de activiteiten van de werkgroepen kunnen ook niet-leden deelnemen.