Bestuursleden Historische Kring Leusden     per mei 2019


Voorzitter Ronald Polak

Portefeuille : Voorzitterschap - Gespreksleider - Public relations - Publicatiefonds

Secretaris Heleen Wijnands

Portefeuille : Secretariaat


Penningmeester Marc Dohmen

Portefeuille : Financiën

Lia van Burgsteden

Portefeuille: Werkgroep Buitenlui


José Huurdeman

Portefeuille: Vitrines

Paul Kneulman

Portefeuille:


Gerard Voskuilen

Portefeuille: Redactie Leusden Toen

Jan van Dijk

Portefeuille : Werkgroep Boerderijen


Jonjon Blom

Portefeuille: Notuliste
Commissies


REDACTIE LEUSDEN TOEN
Leusden Toen is het verenigingsblad van de Historische Kring en komt vier maal per jaar uit.     •     Leden: Frans van Loenen - Gerard Voskuilen - Rinze ter Wal en Frank Otter
Boekwinkel
Boeken uitgegeven door of te verkrijgen via de Historische Kring Leusden.     •     Contactpersoon: Henk Slotboom
COMMISSIE BURGERS
De leden van deze commissie zijn bezig gegevens te verzamelen over de historie en groei van de gemeente Leusden na 1940.     •     Contactpersoon: Ger de Hart
COMMISSIE BOEREN
De leden van deze commissie zijn bezig om van alle boerderijen, buitenplaatsen en kenmerkende landschapselementen in de gemeente Leusden gegevens te verzamelen en vast te leggen. Ze gaan hierbij zover mogelijk terug in het verleden. Zo krijgen we van iedere boerderij e.d. de volledige geschiedenis boven tafel.     •     Contactpersoon : Jan van Dijk
COMMISSIE BUITENLUI
De leden van deze commissie zijn bezig gegevens te verzamelen over de historie van de landgoederen in de gemeente Leusden     •     Contactpersoon: Lia van Burgsteden
COMMISSIE PUBLIC RELATIONS
Contactpersoon: Ronald Polak
COMMISSIE PUBLICATIES GESCHIEDENIS LEUSDEN
Contactpersoon : Ronald Polak     •     Overig lid: Wout van Kooij     •     De publicatiecommissie houdt zich bezig met het stimuleren van schrijvers en bevorderen van de uitgave van boeken en andere publicaties m.b.t. de historie van de gemeente Leusden
COMMISSIE DOCUMENTATIECENTRUM
Contactpersoon en beheerder : K. van Otterloo     •     Het Documentatiecentrum beschikt over een ruim aanbod boeken op het gebied van historie van Leusden, Stoutenburg en Achterveld. De catalogus van het boekenbestand is te raadplegen op onze website onder het kopje Bibliotheek     •     Openingstijd : elke eerste en derde vrijdag van de maand van 18.30 tot 20.00 uur     •     Adres : Openbare Bibliotheek (begane grond) Hamersveldseweg - Leusden centrum     •     In de maanden juli en augustus is het Documentatiecentrum gesloten.
COMMISSIE ARCHIEFBEHEER
Contacten via het bestuur. De commissie houdt zich bezig met het beheren en op een eenvoudige wijze toegankelijk houden van het historisch materiaal t.w. historische voorwerpen en documenten.
COMMISSIE KNIPSELARCHIEF
Contactpersoon : Vacature     •     Het knipselarchief heeft als doelstelling een beeld te geven van de recente ontwikkelingen in de Gemeente Leusden, voorzover deze aan het publiek gepresenteerd worden door de plaatselijke pers. Het criterium voor opname in het knipselarchief is de verwachting, dat de ontwikkelingen van min of meer blijvende betekenis zullen zijn voor de kennis van Leusden, in zekere zin "historie in wording". De gegevens zijn gerangschikt in een aantal rubrieken o.a. Dorps- en landschapsbeeld - Gemeentebestuur en diensten - Sociaal en cultureel leven - Stadsontwikkeling en toekomstbeeld.
COMMISSIE GENEALOGIE
Contactpersoon : Vacature Genealogie - Stamboomonderzoek     •     De commissie heeft voor u al een groot aantal relevante internetpagina's op een rijtje gezet. Deze informatie is te vinden op onze pagina: Genealogie
COMMISSIE VITRINES
Contactpersoon : José Huurdeman     •     Het doel van deze commissie is het regelmatig inrichten van de in het gemeentehuis en de openbare bibliotheek opgestelde vitrines met historische attributen m.b.t. jubilerende verenigingen, scholen, stichtingen en bedrijven.
COMMISSIE LEDENADMINISTRATIE
Contactpersoon : Rinze ter Wal     •     Lidmaatschap van de Historische Kring Leusden € 18,-- per jaar     •     Wanneer u zich wilt opgeven als lid geef dan uw naam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres door op onze Contact pagina
COMMISSIE PUBLIC RELATIONS
Contactpersoon: Ronald Polak
WEBSITE
Contactpersoon: Wim Herder


Oprichting


De Historische Kring Leusden is een vereniging en werd op 24 april 1985 opgericht.

INITIATIEF

Het initiatief voor de oprichting van de Historische Kring Leusden (afgekort HKL) werd genomen door mevrouw A.E. Lakeman-Blom en de heren R. Polak, A. Medema en W.A. van de Wetering. Zij vormden het eerste bestuur van de HKL onder voorzitterschap van de heer R. Polak. De heer Polak is thans erelid van de HKL, en vanaf 12 maart 2013 weer voorzitter.

STATUTEN

De statuten van de vereniging werden op 7 juni 1985 ten kantore van notaris P.F.M. Buters in Leusden door de initiatiefnemers vastgesteld en goedgekeurd. In deze statuten is bepaald dat de Historische Kring Leusden ten doel heeft het bevorderen van historisch besef betreffende de gemeente Leusden dat wil zeggen het bekend zijn of worden met de geschiedenis van Achterveld, Leusden en Stoutenburg. Het werkterrein van de Historische Kring Leusden omvat dus het gehele grondgebied van de gemeente Leusden. In de statuten is ook verwoord op welke wijze de Historische Kring Leusden haar doel kan bereiken. Dit kan geschieden onder meer door:

 • Opsporing, registratie en onderzoek van bronnen en literatuur.
  Een aantal leden van de Historische Kring Leusden houdt zich hier voortdurend mee bezig. Regelmatig worden door hen archieven en bibliotheken bezocht.
 • Het verzamelen van voorwerpen van geschiedkundige waarden.
  Door de jaren heen heeft de Historische Kring Leusden een behoorlijk aantal historische voorwerpen verzameld. Zo ook beschikt de Historische Kring Leusden over vele foto's van de gemeente Leusden al of niet voorzien van een beschrijving.
 • Het streven naar behoud van monumenten.
  Een afgevaardigde van de Historische Kring Leusden heeft zitting in de Gemeentelijke monumentencommissie.
 • Het vastleggen van belangrijke gebeurtenissen in de gemeente Leusden.
  Dit geschiedt onder andere door het bijhouden van een knipselkrant.
 • Het uitgeven van een verenigingsblad.
  De Historische Kring Leusden geeft 4-maal per jaar een eigen verenigingsblad uit met de toepasselijke naam "Leusden Toen".
 • Het organiseren van educatieve activiteiten.
  De Historische Kring Leusden verzorgd regelmatig tentoonstellingen. Jaarlijks wordt er een 3-tal lezingen gehouden en eens per 2 jaar wordt er voor de leden een excursie georganiseerd. Voorts worden er op verzoek op scholen lessen in de geschiedenis van Leusden verzorgd.
 • Het doen en het bevorderen van publicaties.
  De Historische Kring Leusden beschikt over een "Fonds Publicaties Geschiedenis Leusden".  Hieruit worden onkosten gemaakt door schrijvers van publicaties en het uitgeven van deze publicaties bekostigd. Voor de praktische uitvoering wordt zorg gedragen door een commissie bestaande uit een historicus, een litterator.
 • Samenwerking met instellingen, stichtingen en verenigingen.
  Zowel binnen als buiten de gemeente Leusden. die een soortgelijk doel nastreven. Binnen de gemeente Leusden is vooral bekend de tweejaarlijkse Monumentendag, waarbij de Gemeente en de Historische Kring Leusden nauw samenwerken aan de invullingen van deze dagen. Buiten de gemeente Leusden wordt vooral samengewerkt met de Historische Verenigingen van de naburige gemeenten.
logo HKL
LEDEN.

De Historische Kring Leusden wordt gevormd door gewone leden, ereleden en donateurs. Gewone leden worden omschreven als natuurlijke personen die, zich schriftelijk hebben aangemeld bij het bestuur, Ereleden zijn natuurlijke personen die vanwege hun buitengewone diensten door de algemene vergadering als zodanig zij benoemd. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse minimumbijdrage. Leden, ereleden en donateurs kunnen zowel woonachtig zijn binnen de gemeente Leusden als daarbuiten.

FINANCIËN.

De financiële middelen van deHistorische Kring Leusden bestaan uit onder meer contributies, bijdragen van de donateurs, subsidies en andere baten. De gemeente Leusden verstrekt Historische Kring Leusden een jaarlijkse subsidie.

BESTUUR.

Het bestuur, bestaande uit een oneven aantal van tenminste 5 personen ouder dan 18 jaar, is belast met het besturen van de Historische Kring Leusden. Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. Dit geldt ook voor de functie van voorzitter. De overige bestuursfuncties worden door het bestuur zelf verdeeld.

LEDENVERGADERING.

Ieder jaar wordt er vóór de maand juli een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt rekening en verantwoording geeft van zijn gevoerd beleid. Tot deze algemene ledenvergadering hebben de gewone leden, de ereleden en de donateurs toegang. De algemene vergadering kan door middel van huishoudelijk reglement nadere regels geven over alle onderwerpen waarvan de vergadering vindt dat deze geregeld moeten worden.

Tenslotte kan hier gemeld worden dat het bestuur bevoegd is werkgroepen en commissies in te stellen. De taken en werkzaamheden van deze werkgroepen en commissies moeten wel in overeenstemming zijn met de doelstelling van de Historische Kring Leusden. Aan de activiteiten van de werkgroepen kunnen ook niet-leden deelnemen.Beleidsplan 2020-2025


BELEIDSPLAN HISTORISCHE KRING LEUSDEN 2020-2025

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Historische Kring Leusden.
Dit beleidsplan is bedoeld voor de periode 2020-2025 en bestemd voor personen en instanties die in de vereniging zijn geïnteresseerd.

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van historisch besef betreffende de gemeente Leusden. Haar werkgebied omvat het grondgebied van de gemeente Leusden door de eeuwen heen.

De vereniging tracht volgens art. 3 van de Statuten haar doel te verwezenlijken door:

 • Het opsporen, onderzoeken en registreren van de historie van Leusden d.m.v.:
  1. Bronnenonderzoek
  2. Verzamelen van voorwerpen van geschiedkundige waarde
  3. Streven naar behoud van monumenten in de ruimste zin van het woord
  4. Vastleggen van belangrijke gebeurtenissen
  5. Samenwerken met instellingen en verenigingen, die relevant zijn voor onze doelstellingen

 • 2. De historie van Leusden onder de aandacht brengen d.m.v.:
  1. Uitgeven van een verenigingsorgaan
  2. Organiseren van educatieve activiteiten
  3. Doen en bevorderen van publicaties

In dit beleidsplan wordt aangegeven hoe bovenstaande doelen kunnen worden gerealiseerd:

 1. Het opsporen, onderzoeken en registreren van de historie van Leusden d.m.v.
  1. Bronnenonderzoek
  2. Het bestuur stimuleert historisch onderzoek door leden. Hiertoe wordt samenwerking in bestaande en nieuwe werkgroepen en publicatie van onderzoeksresultaten in “Leusden Toen” bevorderd. Het bestuur stelt naar aanleiding van actuele ontwikkelingen werkgroepen in voor onderzoek naar historische achtergronden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inbreng van leden van de werkgroepen van het project Boeren, Burgers en Buitenlui uit de vorige beleidsperiode.

  3. Verzamelen van voorwerpen van geschiedkundige waarde
  4. Het beleid is erop gericht om voorwerpen, beeldmateriaal, boeken, e.d. te verzamelen, die specifiek in Leusden werden gebruikt of daarop betrekking hebben en dus van belang zijn voor de Leusdense historie. Er worden geen voorwerpen verzameld die nog zonder veel moeite overal te krijgen zijn. De aangeboden en verkregen zaken worden op een inventarisatielijst en in het programma Adlib bijgehouden en bewaard. De voorwerpen worden tentoongesteld in exposities van de HKL of eventueel in bruikleen gegeven voor relevante exposities van derden.

  5. Streven naar behoud van monumenten in de ruimste zin van het woord
  6. De Historische Kring Leusden spant zich in voor het behoud van monumenten in de ruimste zin van het woord. Daartoe heeft een lid van de Historische Kring Leusden zitting in het ruimtelijk kwaliteitsteam. Het bestuur onderneemt indien nodig, in overleg met dit team en of andere relevante partijen, actie naar de betreffende instantie(s) voor behoud van de monumenten.

  7. Vastleggen van belangrijke gebeurtenissen
  8. Foto’s, video’s en documenten die ingrijpende ontwikkelingen in de gemeente Leusden in beeld brengen worden verzameld en gearchiveerd. Het bestuur streeft er naar het archief te digitaliseren en toegankelijk te maken voor haar leden. De collectie van de HKL wordt gedigitaliseerd en door opname in het programma Adlib bewaard. Het programma Adlib is toegankelijk voor leden tijdens de openingsuren van het documentatiecentrum.

  9. Samenwerken met instellingen en verenigingen die relevant zijn voor onze doelstellingen
  10. Om haar doelstellingen te bereiken werkt de Historische Kring Leusden samen met: de gemeente Leusden, Archief Eemland, Bibliotheek Eemland en Landschap Erfgoed Utrecht. Op ad hoc basis zal, indien nodig, ook met andere relevante instellingen zoals historische verenigingen worden samengewerkt.

 2. De historie onder de aandacht brengen van de inwoners van Leusden d.m.v.
  1. Het uitgeven van een verenigingsblad
  2. De uitgave van het verenigingsblad: “Leusden Toen”, verzorgd door de redactie. Het is wenselijk dat een vertegenwoordiger van de redactie zitting heeft in het bestuur. Het tijdschrift komt viermaal per jaar uit en wordt verspreid onder de leden. In het tijdschrift worden artikelen en/of foto’s gepubliceerd m.b.t. de historie van de gemeente Leusden in de ruimste zin van het woord.

  3. Het organiseren van educatieve activiteiten
   • Elk jaar wordt rond 3 februari een herdenking georganiseerd bij het monument van de in 1943 neergestorte Stirling R9197.
   • De vereniging beheert en onderhoudt een documentatiecentrum waarin boeken en geschriften van historische waarde of met historische gegevens worden opgenomen. Deze boeken en geschriften liggen voor iedereen ter inzage op de eerste en derde vrijdagavond van de maand. Aan leden van de Historische Kring Leusden worden ook boeken uitgeleend. Het documentatiecentrum van de Historische Kring Leusden is gevestigd in de locatie Leusden Centrum van de Bibliotheken Eemland.
   • Tweemaal per jaar, in het voor- en najaar, wordt er een lezing georganiseerd. De lezingen zullen gaan over de locale of regionale historie in de ruimste zin van het woord. In bijzondere gevallen zal worden samengewerkt met andere instellingen of verenigingen. Het streven is dat de lezingen afwisselend worden gehouden in de drie kernen van de gemeente Leusden zijnde: Leusden- Centrum, Leusden-Zuid en Achterveld.
   • Twee tot drie keer per jaar wordt in samenwerking met Bibliotheek Eemland in de middaguren een Historisch Kijkcafé gehouden waar historische foto’s worden vertoond en toegelicht.
   • Tweemaal per jaar, in het voor- en najaar, wordt er een lezing georganiseerd. De lezingen zullen gaan over de lokale of regionale historie in de ruimste zin van het woord. In bijzondere gevallen zal worden samengewerkt met andere instellingen of verenigingen. Het streven is dat de lezingen afwisselend worden gehouden in de historische kernen van de gemeente Leusden zijnde: Leusden- Centrum, Leusden-Zuid en Achterveld.
   • Minimaal eens per twee jaar wordt voor leden van de Historische Kring Leusden een excursie georganiseerd die een zekere samenhang heeft met de lokale of regionale historie.
   • Actieve leden worden eens per twee jaar uitgenodigd voor een activiteit of bijeenkomst.
   • In de vitrines in de bibliotheek, Antares en Groot-Zandbrink worden regelmatig exposities ingericht met zaken die, indien mogelijk, betrekking hebben op een dan in de gemeente actueel historisch onderwerp.
   • Aan scholen, de gemeente Leusden en andere personen en organisaties wordt informatie gegeven over het ontstaan en de historie van de gemeente Leusden in de breedste zin van het woord. Hiervoor kan een vergoeding worden gevraagd als het om commerciële verzoeken gaat.
   • Indien binnen de gemeente Leusden een Open Monumentendag wordt georganiseerd, zal de HKL hieraan medewerking verlenen.
   • De website geeft algemene informatie over de Historische Kring Leusden en haar activiteiten en daarnaast over de historie van Leusden. Via Twitter en website is er aandacht voor actuele situaties m.b.t. de historie.
  4. Het bevorderen van publicaties
  5. Een leescommissie zal het schrijven en uitgeven van boeken over de historie van Leusden trachten te bevorderen en te begeleiden. Deze commissie adviseert het bestuur over het uitgeven van boeken. Het bestuurt financiert de uitgaven uit een fonds en zal daartoe voldoende middelen aanhouden. De opbrengsten van een boek worden met het fonds verrekend.

 3. Slot
 4. Dit beleidsplan wordt eenmaal per jaar geëvalueerd. De viering van het 40-jarig jubileum in 2025 zal daarbij aandacht krijgen.

Versie januari 2020Jaarverslag


J A A R V E R S L A G   V A N   D E  V A N   D E   H I S T O R I S C H E   K R I N G   L E U S D E N   2 0 1 8

De Historische Kring Leusden is trots dat op 3 februari 2018, na jaren van voorbereiding, het monument ter herdenking van de vliegtuigcrash in 1943 bij Leusbroek is onthuld. Deze plechtigheid kreeg brede aandacht, ook buiten Leusden. HKL heeft in april 2018 weer een boek uitgegeven ‘Afgemarcheerd!’ geschreven door Ronald Polak. Er zijn inmiddels al meer dan 700 boeken verkocht. De organisatie van de Gemeentelijke Open Monumentendag op 8 september is voornamelijk uitgevoerd door HKL. Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft zich daarvoor ingezet. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie werd de vereniging verrast met de gemeentepluim als blijk van waardering voor de jarenlange inzet voor cultuurhistorie.

Hieronder vindt u een opsomming van de activiteiten in het afgelopen jaar.

Publicaties •Ons verenigingsblad Leusden Toen verscheen in 2018 vijf keer. Naast de vier reguliere nummers was er een “special” over de onthulling van het monument voor de omgekomen acht bemanningsleden van de Stirling bommenwerper. Alle werkzaamheden, zoals contact met auteurs, opmaakafdeling van de drukkerij en redigeren van de input, worden met veel enthousiasme uitgevoerd. In het najaar hebben we afscheid moeten nemen van Graphic Promotions. De lay-out van Leusden Toen werd vanaf LT 2016-1 door hun opmaakafdeling zorgvuldig vormgegeven. De samenwerking is beëindigd, de Woudenbergse Drukkerij heeft het werk overgenomen. Het laatste nummervan 2018 was hun primeur. Leusden Toen wordt verspreid onder de leden door een aantal vaste bezorgers die worden bevoorraad door de coördinator. Deze vrijwilligers zijn onmisbaar bij de verspreiding van het blad. Dank daarvoor. De inhoudsopgave van Leusden Toen wordt op de website bekend gemaakt.Met de webmaster zoekt de redactie naar mogelijkheden om Leusden Toen interactief te maken: gedacht wordt aan het publiceren van achtergrondinformatie en aanvullende foto’s bij artikelen. De gevarieerde inhoud van Leusden Toen krijgt vorm door de bijdragen van vaste auteurs en “freelancers”. De schrijvers dragen bij aan een aantrekkelijk blad voor onze lezers. Bestuur en redactie (Frans van Loenen, Rinze Ter Wal, Frank Otter en Gerard Voskuilen) kijken met een goed gevoel terug op de 34ste jaargang van de Leusden Toen.

Het beheer van onze eigendommen • HKL heeft weer allerlei nieuwe aanwinsten ontvangen die door Henk Slotboom in ons programma Adlib worden vastgelegd. De redactie heeft nu ook toegang tot de vele foto’s in Adlib. Tilly Du Pui ordende ook dit jaar archieven.

Evenementen en exposities • 23 januari, 20 april, 27 september en 10 november was er ’s middags een Historisch Kijkcafé in de Bibliotheek in Leusden-Centrum, met gemiddeld 10 bezoekers.
20 februari (Dorpskerk Leusden-Zuid) en 25 oktober (Bibliotheek Nieuw Langebeek) werd het Historisch Fotomoment gehouden waarbij geprobeerd wordt meer informatie te krijgen bij onze foto’s.
5 april werd de 33e ledenvergadering gehouden in de bibliotheek. Onze penningmeester Jan van Laar stopte na 21 jaar met het penningmeesterschap. Hij heeft 22 jaar in het bestuur gezeten en heeft heel veel voor de Historische Kring Leusden gedaan en daarom is Jan van Laar het erelidmaatschap verleend. Hij kreeg een oorkonde en een glas met daarop een tekst ter herinnering gegraveerd. Onze notulist Daniëlle Vader-Reinsma is ook afgetreden, na 7 jaar in het bestuur te hebben gezeten. Daniëlle en Jan werden hartelijk bedankt en kregen een mooie bos bloemen en een cadeaubon. Marc Dohmen is onze nieuwe penningmeester en Jonjon Blom onze nieuwe notulist. Na de pauze gaf Wout van Kooij de lezing De voormalige buitenplaats ,,Groot Wildenburg”. Hij deed zijn onderzoek als tegenprestatie voor de sponsoring van Leusden Toen door “Graphic Reclame”, gevestigd in de historische boerderij,,Groot Wildenburg”.
7 april was in Kamp Amersfoort de boekpresentatie van het boek Afgemarcheerd! geschreven door Ronald Polak. Plaatselijke media, enkele landelijke kranten en RTV Utrecht schonken aandacht aan deze gebeurtenis.
12 april was de voorjaarslezing in De Koningshof in Leusden-C. Ronald Polak gaf een lezing over zijn nieuwe boek Afgemarcheerd!. Er waren ongeveer 150 belangstellenden.
2 juni was er een leuk uitje voor de leden. Er ging een bus met 70 personen naar het Museum Nijkerk. Zij kregen daar koffie/thee en petit fours. Er was een ook bezichtiging in de Grote Kerk en een stadswandeling.
27 november was de najaarslezing in De Roskam in Achterveld. Dick Berents gaf voor 80 toehoorders een lezing over Jan van Schaffelaar. Helaas liet de techniek het wat afweten en ging er een aantal aanwezigen in de pauze naar huis. Het bestuur wil dit probleem in de toekomst voorkomen.
In de vitrinekast in de bibliotheek was achtereenvolgens een expositie te zien over de Stirling, De Zonnebloem (50-jarig bestaan) en muziekvereniging Lisiduna (100-jarig bestaan). In Groot Zandbink stonden twee vitrinekasten van HKL ingericht met een exposite over oude werktuigen. In februari werd de inhoud vervangen door het onderwerp Stirling en het onthulde gedenkteken. Eén kast met de Stirling expositie werd in het najaar overgebracht naar Antares, zodat de HKL nu haar vitrinekasten over drie locaties heeft verdeeld. Coördinatoren vitrines: Henk Slotboom (Groot Zandbrink) José Huurdeman (bibliotheek) en Marc Dohmen (Antares).

Overige activiteiten • Monument Stirling R9197: Vanaf begin 2015 onderzocht een werkgroep de feiten van de vliegtuigcrash. Ook spoorde zij de nabestaanden op van de omgekomen 8 bemanningsleden, uit het Verenigd Koninkrijk en Canada. Zaterdag 3 februari 2018 werd het monument onthuld waarbij nabestaanden, het College van B&W en een vertegenwoordiger van de CdK aanwezig waren, evenals militaire organisaties, kinderen van Basisschool Het Kompas, sponsoren en (bestuurs) leden van HKL. De werkgroep werd bij de organisatie en uitvoering enthousiast ondersteund door veel vrijwilligers en plaatselijke verenigingen en bedrijven. De redactie van Leusden Toen gaf een “special” uit waarin deze memorabele dag uitvoerig is beschreven. In een tv uitzending van Tros/Radar werd het project nog eens landelijk onder de aandacht gebracht door het uitreiken van de warme douche aan firma Van Schoonhoven infra BV. Voortaan zal er jaarlijks een korte herdenking plaatsvinden waarbij basisschoolkinderen worden betrokken. De werkgroep bestond uit: José Huurdeman (voorzitter), Gerard Voskuilen (projectleider), Ab Schothorst, Caju ter Kuile en Wim van de Burgt.
Veel vrijwilligers van de HKL hebben hand-en-spandiensten verricht om de bezoekers van de Open Monumentendag (8 september) een aantrekkelijk programma aan te bieden rond Huize De Heiligenberg: in het Koetshuis, bij de Duiventoren, in de Nutstuin en op het nabijgelegen Landgoed Lockhorst bij de Schaapskooi. Wout van Kooij, Jan van Dijk en Marc Dohmen hebben zich daarnaast ook beziggehouden met de organisatie van de Open Monumentendag. Er was een grote opkomst en er zijn veel positieve reacties ontvangen.
Op verzoek van Latent Talent deed HKL het seizoen 2017/2018 voor het eerst mee met het geven van lezingen. Wout van Kooij gaf dit jaar op 28 februari de lezing “De geschiedenis van Leusden in boerderijverhalen”.
HKL heeft meegewerkt aan ‘Lessen voor de raad’ over Den Treek/Leusderheide tijdens de raadsexcursie op 22 juni. Johan de Kruijff gaf informatie over de massagraven. Danielle Vader sprak over grafheuvels, José Huurdeman over de vier barakkenkampen en hun functies, Hans Peter Reinders over het ontstaan van het landschap. Hans Peter Reinders en José Huurdeman brachten als Evert Reemst en Jans Reemst-Berkhof de raad terug naar de tijd waarin het boek ‘Bij de beuk linksaf’ speelt.
HKL heeft een bijdrage geleverd aan het project “Leusden op de kaart” met een plan dat een historische Leusdenaar bekender maakt door een beeld, stripverhaal of historische roman. Door de gemeente te verbinden met een aansprekende historische figuur als ridder en bisschop Ansfried, krijgt Leusden meer uitstraling en aantrekkingskracht (vergelijk Jan van Schaffelaar met Barneveld).
HKL heeft een zienswijze ingediend bij het bestemmingsplan Hamersveldseweg 54 omdat in het plan niet werd verwezen naar de Welstandsnota, terwijl die nota duidelijke criteria opsomt voor gebouwen langs deze historische as.
HKL heeft zich ingezet voor de erkenning van militair cultuurhistorisch erfgoed op de Leusderheide. Johan de Kruijff en Ronald Polak schreven een artikel voor Leusden Toen en gaven door een interview in AD/AC en het Reformatorisch Dagblad ruimere bekendheid aan dit onderwerp. De Tweede Kamer CDA fractie stelde eind december vragen die waren gericht op het behoud van het complex bij de schietbaan.
De Gemeentelijke Museumbunker was ook dit jaar mede dankzij de hulp van een team vrijwilligers geopend vanaf 1 maart t/m 31 oktober. Er zijn veel bezoekers geweest, die soms een reactie achter lieten in het gastenboek.
Namens de Kring heeft Wout van Kooij zitting in het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit Leusden.
Van twee door de HKL uitgegeven boeken verschenen herdrukken, namelijk van Bij de beuk linksaf (José Huurdeman) en Leusden toen en nu (Jan Carel van Dijk en Frans van Loenen).
De publicatiecommissie adviseert het bestuur over uit te geven boeken. Begin 2018 waren hierin actief Joep van Burgsteden, Wout van Kooij en John Spijkerman; later Wout van Kooij, Christine Schut en Gerard Voskuilen.
Lia van Burgsteden heeft namens de HKL historisch onderzoek gedaan naar de met een gracht omringde heuvel van Groot Zandbrink.
HKL is jaarlijks op de Matchbeurs te vinden. Dit jaar kwam de vraag van Lisidunahof om de 16 historische afdelingsnamen met foto’s en tekst te verklaren. José Huurdeman heeft dit opgepakt, en heeft samen met een klankbordgroepje (Wout van Kooij en Lia van Burgsteden) de tekst geschreven en met Marc Dohmen de foto’s uitgezocht. Ook is een match gemaakt met fa. van Schoonhoven infra bv die ons gaat helpen met de bewegwijzering naar Leusdense monumenten en gedenktekens. Op onze vraag naar opslagruimte kregen we tot nu toe geen respons.
Wout van Kooij heeft de coördinatie en eindredactie bij het digitaliseren van handgeschreven boeken van de heer A. J. van Kooij. Deze boeken bevatten samenvattingen van de notariële archieven van de Amersfoortse notarissen door de eeuwen heen en van de een oproep hebben meerdere leden zich aangemeld om te helpen met het uittypen van de handgeschreven boeken.

Ledenmutaties • Bij de start van het jaar 2018 telde de Historische Kring 588 leden, waaronder twee ereleden. In 2018 kwam er één erelid bij en 40 nieuwe leden, 22 leden gingen om diverse redenen van de ledenlijst af, zoals overlijden, verhuizen e.d. Er is dus een positieve groei van 18 leden ten opzichte van het vorig jaar. Per 1 januari 2019 heeft de Historische Kring 606 leden, waaronder drie ereleden en 1 donateur.
De samenstelling van het bestuur was: Ronald Polak, voorzitter, Heleen Wijnands, secretaris, Jan van Laar, penningmeester tot 5 april en daarna Marc Dohmen en de bestuursleden Wout van Kooij, Lia van Burgsteden, José Huurdeman, Daniëlle Vader, Gerard Voskuilen en Jan van Dijk. Daniëlle Vader, notulist, beëindigde haar bestuursactiviteiten en Jonjon Blom nam haar taak over.

Website • Onze website www.historieleusden.nl onderhouden en beheerd door Wim Herder werd dit jaar door 10.065 unieke bezoekers bezocht, die samen 26.891 pagina’s hebben bekeken. De meest bezochte pagina is die van de museumbunker met 2872 bezoekers. Via beeldbank.historieleusden.nl zijn 13 foto’s verkocht en 11 reacties geplaatst bij foto’s op de website. In totaal zijn er op de beeldbank nu meer dan 3700 foto’s te bekijken en te bestellen. De website boeken.historieleusden.nl werd dit jaar door 531 unieke bezoekers bezocht. Zij hebben 102 boeken via deze webshop gekocht.

Documentatiecentrum • Krijn van Otterloo was ook in 2018 beheerder van het Documentatiecentrum. Afwisselend met Wout van Kooij en Henk Slotboom werd op de 1e en 3e vrijdag van de maand het DC opengesteld voor leden en andere belangstellenden. De samenwerking met het personeel van de Bibliotheek is als vanouds ook dit jaar weer prettig verlopen. In 2018 laat het bezoekersaantal, uitgeleende titels en aantal personen aan wie werd uitgeleend een dramatische daling zien. Mogelijk dat internet en voortschrijdende digitale ontsluiting van archieven enzovoorts er, i.t.t. voorgaande jaren, debet is aan een afnemende behoefte aan informatie die te vinden is in het DC.Onze vereniging heeft de culturele ANBI-status


ANBI

Naast uw lidmaatschap kunt u de Historische Kring Leusden ook ondersteunen met een extra donatie. U kunt een donatie doen voor een specifiek doel of een algemene donatie. De Historische Kring Leusden heeft een culturele ANBI-status. Een ANBI is een "Algemeen Nut Beogende Instelling". Dat houdt in dat donateurs voor belastingvoordelen in aanmerking kunnen komen.

Belastingvoordeel

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte. Zie www.belastingdienst.nl voor de voorwaarden.

Danks zij de ANBI-status ontvangt de Historische Kring Leusden alle bedragen uit schenkingen belastingvrij. Het volledige bedrag dat u ter beschikking stelt komt dus ten goede aan de Historische Kring Leusden.

Beloningsbeleid

De Historische Kring Leusden tracht haar doelstellingen en het daarop te verwezelijken beleidsplan te verwezelijken met vrijwilligers en de vereniging heeft geen winstoogmerk. Bestuursleden ontvangen uitsluitend een vergoeding voor ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten. Vergoedingen, anders dan voor aantoonbaar gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging, worden niet verstrekt.

Het RSIN nummer van de Vereniging is: 803407828Financieel verslag


Het financiële verslag van de Historische Kring Leusden kunt u lezen via de onderstaande link

Financieel verslag 2018 Financieel verslag 2017

Lid worden?

Wat krijgen leden voor hun lidmaatschap?

 • Vier keer per jaar ons mooie blad Leusden Toen
 • Uitnodigingen voor lezingen en andere activiteiten van de vereniging
 • U kunt gratis boeken lenen over de historie van Leusden en omgeving, uit ons documentatiecentrum
 • Eenmaal in de twee jaar een excursie
 • Digitale informatie over wat er gebeurt op het gebied van de geschiedenis van Leusden

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 18,- per jaar.


De Historische Kring Leusden is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Dat betekent dat giften aan onze vereniging aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.


Secretariaat Historische Kring Leusden


U vindt ons op de begane grond van
de bibliotheek in leusden

 • elke eerste en derde vrijdag van de maand
 • van 18:30 tot 20:00 uur
 • in de maanden juli en augustus zijn we niet aanwezig
 • Hamersveldseweg 77, 3833 Leusden